ชื่องานวิจัย
การจัดการเรียนรู้บนดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Active Learning ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
กานต์พิชชา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
30 ก.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: