ชื่องานวิจัย
การศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพ การผลิต และเศรษฐศาสตร์ของระบบอุตสาหกรรมเซรามิกส์วิสาหกิจขนาดกลางของท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วีรพล นพดล
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงโอ่งเรืองศิลป์ 4
ประเภทการใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์
วัน เดือน ปี
18 ส.ค. 2560
ไฟล์งานวิจัย: