ชื่องานวิจัย
การประหยัดเชื้อเพลิงก๊าซแอลพีจีในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้สับปะรดเป็นวัตถุดิบ
ชื่อนักวิจัย
นพดล
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันจันทร์หวานละมุน 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองจอก
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
วัน เดือน ปี
30 ก.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: