ชื่องานวิจัย
แนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์มะพร้าวแปรรูปในจังหวัดราชบุรีด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักวิจัย
วรรณา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
25 ก.ย. 2562
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadวรรณา - แนวทางการพัฒนาศักยภาพ.pdf