ชื่องานวิจัย
การเขียนตอบข้อสอบที่เป็นปัญหาอุทาหรณ์ (ปัญหาตุ๊กตา) วิชากฎหมาย สาขาวิชานิติศาสตร์ ให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น
ชื่อนักวิจัย
ชดาทิพ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
18 เม.ย. 2559
ไฟล์งานวิจัย: