ชื่องานวิจัย
การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาเวชกรรมไทย ของนักศึกษาสหวิทยาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
อัญทิวา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงพยาบาลราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
18 ก.พ. 2559
ไฟล์งานวิจัย: