ชื่องานวิจัย
การศึกษาอันตรกิริยาของรังสีเอ็กซ์ต่อวัสดุทันตกรรม : การคำนวณเชิงทฤษฎี
ชื่อนักวิจัย
ฐนสพล
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
บริษัท เซิร์นเทค จำกัด
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
วัน เดือน ปี
30 ต.ค. 2560
ไฟล์งานวิจัย: