ชื่องานวิจัย
รูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในบทบาทของผู้ส่งสารและผู้รับสารของผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วนิดา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
20 ส.ค. 2557
ไฟล์งานวิจัย: