ชื่องานวิจัย
โครงการการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจัดการการผลิตสับปะรดของเกษตรกรตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี เพื่อการลดต้นทุน
ชื่อนักวิจัย
อัจฉรียา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานเกษตรอำเภอ บ้านคา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
11 มิ.ย. 2564
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadผศ.อัจฉรียา โชติกลาง 1.pdf