ชื่องานวิจัย
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงสร้างเป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อนักวิจัย
อินธิรา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านมะขามเอน
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
8 ก.พ. 2564
ไฟล์งานวิจัย: