ชื่องานวิจัย
กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจที่พักในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ยุพา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
เดือนล้อมรีสอร์ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
15 ธ.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadยุพา สะรุโณ.pdf