ชื่องานวิจัย
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ระบบเปิดสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
วริยา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม)
ประเภทการใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์
วัน เดือน ปี
15 เม.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: