ชื่องานวิจัย
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านจิตพิสัยของบลูมในการพัฒนาด้านจิตอาสาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่น 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
วนิดา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสวรรค์
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
30 ก.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: