ชื่องานวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยใช้สื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอน
ชื่อนักวิจัย
กรกนก
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
24 พ.ย. 2562
ไฟล์งานวิจัย: