ชื่องานวิจัย
การเปรียบเทียบความเข้าใจและความสนใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ได้รับการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์กับ การสอนแบบปกติ
ชื่อนักวิจัย
อินธิรา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนธรรมศาสตร์จุฬา 2
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
21 มี.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย: