ชื่องานวิจัย
การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนกินดื่มอาหารปลอดภัย เชิงสร้างสรรค์ภูมิภาค ตะวันตก
ชื่อนักวิจัย
อัจฉรียา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ผู้ประกอบการร้านค้า
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
วัน เดือน ปี
21 มี.ค. 2565
ไฟล์งานวิจัย: