ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบประสมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตสองมิติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
เชาวฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนวัดน้ำพุฯ
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
20 พ.ย. 2561
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบประสมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตสองมิติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี.pdf