ชื่องานวิจัย
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยี Augmented Reality เรื่องหน่วยความจำและหน่วยสำรองข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
จิรากร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
28 ก.ย. 2560
ไฟล์งานวิจัย: