ชื่องานวิจัย
การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ในงานขึ้นรูปตัดเกือกม้าสำหรับรองเท้า
ชื่อนักวิจัย
วัฒนพงษ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
20 มี.ค. 2563
ไฟล์งานวิจัย: