ชื่องานวิจัย
โครงการสร้างสรรค์ยุวชนอาสา สร้างผู้ประกอบการใหม่ Smart Entrepreneurs ด้วยนวัตกรรมชุมชนและการบริหารธุรกิจสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน AL กับการปฏิบัติงานในชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย
ทัศนีย์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ บ้านช่างสกุลบายศรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์
วัน เดือน ปี
8 มี.ค. 2565
ไฟล์งานวิจัย: