ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปมวยไทยเชิงมวยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ
ชื่อนักวิจัย
สำราญ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
อสม.
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
21 พ.ย. 2562
ไฟล์งานวิจัย: