ชื่องานวิจัย
การบูรณาการด้านการประเมินโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่นและระบบสารสนเทศทางวิศวกรรมสำหรับการวางแผนและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วีรพล
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักการช่างเทศบาลนครปฐม
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
11 มิ.ย. 2558
ไฟล์งานวิจัย: