ชื่องานวิจัย
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วรลักษณ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านคา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
1 ก.ย. 2560
ไฟล์งานวิจัย: