ชื่องานวิจัย
การจัดการน้ำในแปลงปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ชื่อนักวิจัย
สันติ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
เกษตรอำเภอบ้านคา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
15 เม.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadสันติ การจัดการน้ำ.pdf