ชื่องานวิจัย
การพัฒนาระบบจัดการนวัตกรรมสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนประถมศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่ชายแดน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี : แบบมีส่วนร่วมของครูในท้องถิ่น
ชื่อนักวิจัย
วิลัยพร ดาราวรรณ สุจิตตรา สุธิดา อ.สถาพร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
4 ก.ย. 2560
ไฟล์งานวิจัย: