ชื่องานวิจัย
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านห้วยน้ำหนัก และ หมู่บ้านหนองตาตั้ง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
กรกนก
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
19 ก.ย. 2560
ไฟล์งานวิจัย: