ชื่องานวิจัย
การขับเคลื่อนการศึกษาในระดับโรงเรียนด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชื่อนักวิจัย
กานต์พิชชา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านท่าทำขาม
ประเภทการใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์
วัน เดือน ปี
24 มิ.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย: