ชื่องานวิจัย
การเสริมสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ในการเรียนโดยใช้หลักการบริหาร โดยวัตถุประสงค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
อภิลักษณ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
23 พ.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย: