ชื่องานวิจัย
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านห้วยน้ำขาว ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วรลักษณ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
22 ก.ค. 2563
ไฟล์งานวิจัย: