ชื่องานวิจัย
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “โรคไข้เลือดออก” สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
กำธร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
19 พ.ย. 2558
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadใช้ประโยชน์.pdf