ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการใช้คลาวน์คอมพิวติ้งในกระบวนการเรียนรู้เพื่อ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สุจิตตรา
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
23 พ.ค. 2561
ไฟล์งานวิจัย: