ชื่องานวิจัย
ผลของการใช้ภาพและเสียงในการจำคำศัพท์ของนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง : กรณีศึกษาคำนามที่อธิบายด้วยภาพได้จาก NGSL
ชื่อนักวิจัย
พิเชฐ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
23 ก.ค. 2561
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadผลของการใช้ภาพและเสียงในการจำคำศัพท์ของนักศึกษาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กรณีศึกษาคำนามที่อธิบายด้วยภาพได้จาก NGSL.pdf