ชื่องานวิจัย
ภาพวาดพฤกษศาสตร์: เครื่องมือการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกและแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ทรัพยากร พันธุกรรมพืชวงศ์กล้วย (MUSACEAE) ในประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
ณรงค์ศักดิ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
3 มี.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย: