ชื่องานวิจัย
ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านหนองขนาก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
วรรณา กุลยา วรลักษณ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สถาบันการเงินหมู่บ้านหนองขนาก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชยุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
25 พ.ย. 2557
ไฟล์งานวิจัย: