ชื่องานวิจัย
การศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องพื้นฐานการวัดทางไฟฟ้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
สุริยาวุธ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนช่องพรานวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
9 พ.ย. 2560
ไฟล์งานวิจัย: