ชื่องานวิจัย
การศึกษาและพัฒนาดินเหนียววัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตโอ่งในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
เอกพล
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงโอ่งเรืองศิลป์ 3
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
30 พ.ย. 542
ไฟล์งานวิจัย: