ชื่องานวิจัย
ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ชื่อนักวิจัย
ชฎาพร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
22 เม.ย. 2558
ไฟล์งานวิจัย: