ชื่องานวิจัย
การศึกษาพัฒนาแก้ว LiLaB:Pr3+ สำหรับใช้เป็นวัสดุตัวกลางเลเซอร์ที่ปรับความยาวคลื่นได้
ชื่อนักวิจัย
เอกพล
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
บริษัท นิวเคลียร์ ซิสเต็ม จำกัด
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
วัน เดือน ปี
27 ต.ค. 2560
ไฟล์งานวิจัย: