ชื่องานวิจัย
การแยกและคัดเลือกเชื้อไธโอบาซิลลัส (Thiobacillus spp.) ที่สามารถลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในถังหมักก๊าซชีวภาพ
ชื่อนักวิจัย
ศุภลักษณ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
วัน เดือน ปี
20 ก.ย. 2560
ไฟล์งานวิจัย: