ชื่องานวิจัย
การพัฒนาระบบการปริทัศน์ตามแนวคิดการเชื่อมโยงนิยมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 บนโมบายเลิร์นนิ่ง
ชื่อนักวิจัย
นาวิน
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนวัดบางกระ
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
15 มิ.ย. 2561
ไฟล์งานวิจัย: