ชื่องานวิจัย
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาจีน
ชื่อนักวิจัย
ประไพร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
22 มี.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย: