ชื่องานวิจัย
ความพึงพอใจและสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการห้องส้วมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนักวิจัย
นัฏกร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์
วัน เดือน ปี
9 พ.ค. 2561
ไฟล์งานวิจัย: