ชื่องานวิจัย
การพัฒนารูปแบบความรับผิดชอบของครูคณิตศาสตร์กรณีห้องเรียนกลับด้าน
ชื่อนักวิจัย
นพดล
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนเทศลาบ 3 (เทศบาลสงเคราะห์)
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงสาธารณะ
วัน เดือน ปี
30 เม.ย. 2561
ไฟล์งานวิจัย: