ชื่องานวิจัย
การมีส่วนร่วมของประชารัฐกับการพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปหัตถกรรมบนฐานวัฒนธรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณค่าและศักยภาพผู้สูงอายุตำบลคลองตาคต อำเภอ โพธาราม จังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
ปรียาพร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ชมรมผู้สูงอายุคงคา บ้านไร่ วัดไทร สามัคคี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
13 ก.ย. 2562
ไฟล์งานวิจัย: