ชื่องานวิจัย
การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี
ชื่อนักวิจัย
พีระชัย
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก
ประเภทการใช้ประโยชน์
การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์
วัน เดือน ปี
19 ต.ค. 2561
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก-การพัฒนาทักษะสุนทรียะทางดนตรีเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองของนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี.pdf