ชื่องานวิจัย
การประเมินกระแสหลักเพื่อการพัฒนาองค์กร
ชื่อนักวิจัย
สมภัสสร
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
3 มิ.ย. 2564
ไฟล์งานวิจัย: