ชื่องานวิจัย
เลิร์นนิงออปเจ็กต์ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1
ชื่อนักวิจัย
วิจารณ์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
16 ส.ค. 2559
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadวิจารณ์ สงกรานต์.pdf