ชื่องานวิจัย
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วย การปั่นจักรยานข้ามประเทศ : การ ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยตนเองและ เส้นทางท่องเที่ยวในเขตภูมิภค ตะวันตกของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย
วสันต์
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดราชบุรี
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบาย
วัน เดือน ปี
23 ก.ย. 2563
ไฟล์งานวิจัย:
  • downloadผศ.ดร.วสันต์ นาคเสนีย์.pdf