ชื่องานวิจัย
การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเนื้อเยื่อแบบจมชั่วคราวโดยใช้ปั๊มสูบจ่ายแบบรีดท่อยางเพื่อลำเลียงสารอาหารเหลว
ชื่อนักวิจัย
สุเมธ
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
สำนักงานเกษตรอำเภอจอมบึง
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
วัน เดือน ปี
26 มิ.ย. 2561
ไฟล์งานวิจัย: