ชื่องานวิจัย
การพัฒนาวัสดุฟอสเฟอร์ชนิดใหม่ในระบบ Gd2MoB2O9: Dy3+สำหรับประยุกต์ใช้ในการสร้างภาพถ่ายด้วยรังสีทางการแพทย์
ชื่อนักวิจัย
สมิต
ชื่อหน่วยงานที่นำไปใช้ประโยชน์
บริษัทนิวเคลียร์ ซิสเต็มจำกัด
ประเภทการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์
วัน เดือน ปี
16 ต.ค. 2562
ไฟล์งานวิจัย: